Generalforsamling

6. april 2024

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag den 14. marts 2024 kl. 15.30 i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 København K.

 

Dagsorden: 

 

     1.      Valg af dirigent

     2.      Beretning

3.a    Regnskab for 2022

3.b    Budgetforslag for 2024 herunder fastsættelse af kontingent. 

4.      Indkomne forslag

5.      Valg af formand

6.      Valg af bestyrelse

7.      Valg af revision

8.      Eventuelt    

 

 

 

Formanden Finn Andersens Velkomst.

Formanden bød i sin sædvanlige veloplagte stil velkommen til KKEs ordinære generalforsamling 2024. Generalforsamlingen overværes af 147 medlemmer, hvilket er 10 flere end ved generalforsamlingen sidste år. Langt hovedparten af de tilstedeværende medlemmer er forsikret i TJM Forsikring.

Formanden glædede sig over, at vi igen har besøg af repræsentanter fra TJM Forsikring/ved Hans-Henrik og Jesper. De vil i forbindelse med ”Eventuelt” holde et kort indlæg om fordelene ved at have sine forsikringer hos TJM Forsikring. Formanden omtalte herefter den efterfølgende middag, der, som traditionen nærmest foreskriver, består af en tre-rettes menu med tilhørende vine m.v. Formanden afsluttede velkomsten med ønsket om en god, gemytlig og konstruktiv generalforsamling.

 

1. Valg af dirigent.

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Ulla Ravn, der blev valgt med akklamation. Dirigenten erklærede, at generalforsamlingen er i overensstemmelse med foreningens vedtægt.

 

Dirigenten ledede herefter generalforsamlingen.

 

2. Beretning.

Formanden indledte sin beretning med at bringe en hilsen fra Gunnel Arnesen, der desværre er sygemeldt efter en operation for en godartet tumor i hjernen. Formanden udtrykte ønske om snarlig bedring for Gunnel, og glædede sig til at se hende tilbage igen i KKE.

Formanden oplyste herefter, at KKE pr. 1. marts 2024 er fraflyttet sine hidtidige lokaler i Niels Hemmingsens Gade, og sammen med SAFU flyttet til nye lokaler i Snorresgade. Vi får lidt andre vilkår her end i Niels Hemmingsens Gade, da vi ikke længere er lejere , men indgår i et administrationsfællesskab sammen med SAFU, og kan benytte alle deres faciliteter, IT, kontoradministration, mødefaciliteter, arkiv og kontorplads til Gunnel. Tiden må vise, hvordan vi finder os til rette – herunder afvikling af vore bestyrelsesmøder m.v. Der vil fortsat ikke være adgang for medlemmerne til lokalerne, da vi som nævnt deler dem med andre organisationer.

Den mundtlige beretning er primært en uddybning af den skriftlige beretning, der kan ses på KKE's hjemmeside, hvor der også er et resume over KKE's afholdte arrangementer.

 

Den på generalforsamlingen i 2023 omtalte økonomiske situation for KKE betyder fremadrettet en minimering af KKE's omkostninger. Er påbegyndt i 2023. Blandt andet sker der en reduktion i antallet af bestyrelsesmøder, løn, honorarer og administrationsudgifter. Endvidere betød besparelser en mindre reduktion af arrangementer i 2023, hvor den ene forårstur blev flyttet til afholdelse om efteråret i stedet for den hidtil planlagte efterårstur. Resten af arrangementerne i 2023 blev afviklet efter planen. KKE vil også fremadrettet i højere grad benytte lokationer i hovedstadsområdet, hvortil deltagerne kan møde direkte. På den måde får vi reduceret omkostningerne til buskørsel.

Formanden redegjorde kort for de i den skriftlige beretning omtalte aktivitetsændringer og besparelsestiltag, som bestyrelsen har besluttet, og som vi håber generalforsamlingen vil anerkende. Vi bliver stadigt færre, og vi er afhængige af medlemstallet, indtægterne og formuen. 

De betyder at vi fremadrettet har 3 arrangementer såvel forår som efterår – inklusive generalforsamlingen. Vi fastholder en egenbetaling, et uændret kontingent og vi tærer nu på formuen.

Med de tiltag er det vores vurdering, at vi kan fortsætte frem til udgangen af dette årti. Ændringerne får fuld effekt i 2024.

Formanden glædede sig over, at besparelserne trods alt kun i mindre grad rammer vores aktiviteter og niveauet i disse. 

 

Formanden omtalte kort det foreløbige resultat af overenskomstforhandlingerne for 2024, der nu skal til urafstemning. For tjenestemandspensionen betyder resultatet en stigning i pensionen på 4 % pr. 1. april 2024 og mindre stigninger pr. 1. oktober og 1. november 2025. Der vil i det kommende Nyhedsbrev blive redegjort nærmere for overenskomstresultatet.

 

Efter generalforsamlingen i 2023 konstituerede bestyrelsen sig med næstformand Leif Groth, kasserer Inge-Lise Bækmand, koordinator for aktivitetsudvalget Gunnar Petersen, sekretær Jens Ahm og bestyrelsesmedlemmer Thorkild Andersen, Mai-Britt Hedegaard og Henning Petersen. Formanden Finn Andersen er valgt direkte på generalforsamlingen. 

Medlemstallet udgør pr. dagsdato 267 medlemmer og er fortsat faldende, men det er desværre en forventelig udvikling, da vi jo er en lukket forening, der ikke tager nye medlemmer ind. Vores fødekæde er ventelistemedlemmerne og de arbejdsaktive. Det er derfor vigtigt, at man meddeler os, når I går på pension.

Hvis der er information, I umiddelbart savner, så besøg vores hjemmeside: www.kk-e.dk, hvor mange informationer er samlet – også fra vores samarbejdspartnere. Hjemmesiden bliver løbende udviklet, så den til stadighed er up to date. Henning Petersen er vores webmaster, og gør et stort arbejde med at sikre, at hjemmesiden altid er opdateret med aktuel information og fotos fra vore arrangementer m.v. 

Vi får løbende meget positive tilbagemeldinger på vore arrangementer som tilsyneladende falder i medlemmernes smag. 

Vores tilmeldingssystem med brug af medlemsnummer fungerer faktisk også rigtig godt, men det er dog fortsat meget vigtigt, at I, der tilmelder jer et arrangement, ALTID husker at bruge jeres EGET medlemsnummer.

Når vi har udflugter med bus, sætter buskapaciteten grænsen for antallet af deltagere på turene. En del medlemmer kører selv, og dem der gør det, må meget gerne meddele dette til KKE, så den derved ledige plads i bussen kan overtages af en fra ventelisten.

Husk også at melde afbud inden tilmeldingsfristens udløb, og det kikser desværre stadig for nogen med meget store udgifter til KKE til følge. Sygdom er hver mands eje, og det er selvfølgelig i orden, men husk nu at skrive de arrangementer, I tilmelder jer til, ind i kalenderen. 

Nyhedsbreve udsendes ind i mellem, og informationen heri koordineres med den information, der meddeles direkte på hjemmesiden. 

Kontingentet er fortsat 1.200.- kr. årligt, og dækker perioden fra 1. januar til 31. december, selv om det først opkræves i april. Venteliste kontingentet er ligeledes uændret, og udgør 100,- kr. årligt.

Egenbetalingen for vore arrangementer er fastsat til 100,- kr. Beløbet er ens for såvel udflugter som medlemsmøder, og opkræves i forbindelse med tilmeldingen til arrangementet. Bestyrelsen skal kraftigt henstille til medlemmerne, at der betales ved brug af Visa/dankort eller MobilePay, da disse betalingsformer er nemmest at administrere for vores kasserer.

KKE modtager fortsat et betydeligt tilskud til vores arrangementer fra TJM og Interesseforeningen, hvilket vi er utrolig glade for. Vi håber derfor, vi fortsat de kommende år, kan modtage tilskud, selvom vi ikke bidrager så meget med nye kunder, da vi som bekendt er en lukket gruppe. Vi fortæller løbende om de mange fordele ved at være forsikrede i TJM Forsikring, så vi forhåbentlig ad den vej kan bidrage til at øge kendskabet til selskabet. 

 

Herefter overlod dirigenten beretningen til debat i forsamlingen.

 

Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning.

 

3.a Regnskab for 2023

Kassereren aflagde regnskab for 2023.

Kassereren gennemgik de vigtigste punkter i årets regnskab, og henviste til den udsendte årsrapport. 

Regnskabet udviser et underskud på knap 305.000 kr., hvilket er mere end en halvering af underskuddet for 2022. Resultatet skyldes primært de gennemførte besparelser i administration, honorarer m.v. 

Svend Erik Albrechtsen undrede sig over den store forskel mellem budget og regnskab for en del af posterne i regnskabet.

Formanden svarede, at det primært skyldes ændringer i forudsætningerne for budgettet som følge af besparelser og nødvendige ekstraordinære IT anskaffelser.

 

Da ikke flere ønskede ordet, blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

3.b Budgetforslag for 2024.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2024, hvilket er 1.200 kr. årligt for seniorer og aktive, og 100 kr. årligt for medlemmer med reduceret kontingent (ventelistemedlemmer).

 

Kassereren gennemgik budgetforslaget for 2024, som afspejler det aktivitetsniveauet med gennemførte besparelse og opkrævning af gebyr for deltagelse i arrangementerne. Bestyrelsen lægger op til et aktivitetsniveau med en udflugt/eksternt besøg forår og efterår og to medlemsmøder forår og efterår.

 

Da ingen ønskede ordet, blev budgettet taget til efterretning, og forslaget om uændret kontingent vedtaget.

 

4. Indkomne forslag.

Ved fristens udløb var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen, hvorfor punktet udgik.

 

5. Valg af formand

Formanden Finn Andersen blev genvalgt med stor akklamation. 

 

6. Valg af bestyrelse.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Leif Groth, Inge-Lise Bækmand og Jens Ahm. Alle var villige til genvalg, og blev valgt med akklamation.

 

7. Valg af revision 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kjeld Q. Jensen og Arne Petersen som revisorer, og Ib Hansen som revisorsuppleant. 

Da der ikke var andre forslag, blev de pågældende valgt med akklamation.

    

8. Eventuelt.

Formanden takkede for genvalget, og anerkendelse af bestyrelsens tiltag for at holde foreningen i gang mindst dette årti ud. Han tilkendegav, at der på et tidspunkt vil blive fremlagt et vedtægtsændringsforslag der sikrer, at hvis foreningen må lukke, og der er ubrugte midler tilbage, skal disse doneres til velgørende formål.

Takkede herefter dirigenten for hendes vanlige kompetente ledelse af generalforsamlingen.

Formanden takkede bestyrelsen for dets arbejde og godt samarbejde, og medlemmerne for deres store opbakning til foreningen.

Formanden gav herefter ordet til repræsentanterne fra TJM Forsikring med nyheder fra selskabet og en konkurrence for deltagerne i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.50.

 

 

                Ulla Ravn    /                                                                 Jens Ahm

                    Dirigent                                                                        Sekretær.  


12. februar 2024


                                       Generalforsamling                                                                                                    

                 Københavns Kommunes Embedsmandsforening

 

Hermed indkaldes til Embedsmandsforeningens ordinære generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 14. marts 2024 kl. 15.30 i Odd Fellow Palæet,  Bredgade 28. Bemærk tid og sted.

 

Alle, der ønsker at deltage i generalforsamlingen og den efterfølgende spisning, bedes af pladshensyn og traktement tilmelde sig senest den 6. marts 2024.

 

Tilmeldingen kan alene ske ved at benytte online tilmelding via KKEs hjemmeside www.kk-e.dk

Nærmere følger nedenfor. 

Seniorer og arbejdsaktive medlemmer med fuldt medlemskab tilmelder sig via hjemmesiden under arrangementer, og vælger aktiviteten Generalforsamling 14. marts 2024 Seniorer og arbejdsaktive. På hjemmesiden www.kk-e.dk kan du se tilmeldingsproceduren. Ved tilmeldingen opkræves 100 kr. Husk betalingen er tilmeldingen og sikre dig at få en kvittering. 

Ventelistemedlemmer tilmelder sig også via hjemmesiden under arrangementer, og vælger aktiviteten Generalforsamling 14. marts 2024 Venteliste medlemmer.  hjemmesiden

www.kk-e.dk kan du se tilmeldingsproceduren. Husk du skal bruge dit medlemsnummer, som du har fået i mail med indkaldelsen. Ventelistemedlemmer har ikke stemmeret, og spisning er for egen regning (250.- kr.). Det er derfor vigtigt, at du ved tilmelding sætter flueben i rubrikken, deltager i spisning, hvis du ønsker at deltage i den efterfølgende spisning.

Beløbet betales kontant ved indgangen.   

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jævnfør vedtægtens § 10 stk. 5, indsendes skriftligt, og være Embedsmandsforeningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, det vil sige senest den 22. februar 2024. E- mail adresse: kke@kk-e.dk 

Indkaldelsen kan også ses på foreningens hjemmeside www.kk-e.dk 

Eventuelle afbud bedes meddelt senest onsdag den 6. marts 2024e-mail adresse: 

kke-aktiviteter@kk-e.dk 

Dagsorden og regnskab udsendes senere. 

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

Finn Andersen20. marts 2023


Referat af ordinær generalforsamling, torsdag den 16. marts 2023 kl. 15.30 i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 København K.

Dagsorden:  

      1.     Valg af dirigent

      2.     Beretning

3.a   Regnskab for 2022

3.b   Budgetforslag for 2024 herunder fastsættelse af kontingent. 

4.     Indkomne forslag

5.     Valg af formand

6.     Valg af bestyrelse

7.     Valg af revision

8.     Eventuelt     

Formanden Finn Andersens Velkomst.

Formanden bød i sin sædvanlige veloplagte stil velkommen til KKEs ordinære generalforsamling, der faktisk er den 10. i rækken af generalforsamlinger siden KKEs overgang til den nuværende ordning. Formanden glædede sig over, at generalforsamlingen nu endelig kan holdes uden coronarestriktioner, og derved i overensstemmelse med vedtægten. Generalforsamlingen overværes i dag af 137 medlemmer, hvilket er 2 mere end ved generalforsamlingen sidste år. Langt hovedparten af de tilstedeværende medlemmer er forsikret i TJM Forsikring.

Formanden oplyste, at vi i år desværre ikke får besøg af repræsentanter fra TJM Forsikring, da de så sent som i dag måtte melde afbud grundet sygdom. Formanden omtalte herefter den efterfølgende middag, der bestod af en tre-rettes menu med tilhørende vine m.v. Formanden afsluttede velkomsten med ønsket om en god, gemytlig og konstruktiv generalforsamling.

Som afslutning på sin velkomst orienterede formanden om, at han har modtaget forespørgsler om årsagen til stigningen i pensionen den 1. oktober 2022, og hvad de netop afsluttede overenskomstforhandlinger betyder for vore pensioner. Stigningen 1. oktober 2022 blev aftalt ved overenskomstfornyelsen på det offentlige område i 2021. Stigningen følges op af en ny stigning 1. april 2023 på 0,3 % og en stigning på 0,99 % den 1. oktober 2023. Vi må vente at se, hvad der sker med vore pensioner til næste overenskomstforhandling på det offentlige område, der finder sted i 2024. Formanden forventede, at pensionsudviklingen her tilnærmelsesvis vil følge lønudviklingen på det private arbejdsområde. 

1. Valg af dirigent.

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Ulla Ravn, der blev valgt med akklamation. Dirigenten erklærede, at generalforsamlingen er i overensstemmelse med foreningens vedtægt. 

Dirigenten ledede herefter generalforsamlingen. 

2. Beretning.

Formanden indledte sin beretning med at oplyse, at antallet af bestyrelsesmøder og arrangementer i 2022 stort set blev afviklet efter planen. Kun arrangementet i januar 2022 måtte aflyses.  Den mundtlige beretning er primært en uddybning af den skriftlige beretning, der kan ses på KKEs hjemmeside. 

Efter generalforsamlingen i 2022 konstituerede bestyrelsen sig med næstformand Leif Groth, kasserer Inge-Lise Bækmand, koordinator for aktivitetsudvalget Gunnar Petersen, sekretær Jens Ahm og bestyrelsesmedlemmer Thorkild Andersen, Vita Seehuusen og Henning Petersen. Formanden Finn Andersen er valgt direkte på generalforsamlingen. I år har Vita efter mange år og utrættelig arbejdsindsats, valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Gunnel Arnesen, som er vores fantastiske administrative hjælp på kontoret, fortsætter heldigvis også.

Vi bor godt og billigt i Niels Hemmingsens Gade 20 B. Vi bor til leje hos SAFU til en meget billig husleje. Lejen har ikke været reguleret i mange år, så vi er blevet varslet om, at huslejen vil stige i 2023. 

Medlemstallet er fortsat faldende, men det er jo en forventelig udvikling, da vi jo er en lukket forening, der ikke tager nye medlemmer ind. Vores fødekæde er ventelistemedlemmerne og de arbejdsaktive. Det er derfor vigtigt, at man meddeler os, når I går på pension.

Hvis der er information, I umiddelbart savner, så besøg vores hjemmeside: www.kk-e.dk, hvor mange informationer er samlet – også fra vores samarbejdspartnere. Hjemmesiden bliver løbende udviklet, så den til stadighed er up to date. Henning Petersen er vores webmaster, og gør et stort arbejde med at sikre, at hjemmesiden altid er opdateret med aktuel information og fotos fra vore arrangementer m.v. 

Vi får løbende meget positive tilbagemeldinger på vore arrangementer som tilsyneladende falder i medlemmernes smag. Vi har dog haft en enkelt kedelig episode i forbindelse med vores musikarrangement, hvor en af vore deltagere sad på første række og holdt sig for ørene. Om det var fordi musikken ikke faldt i vedkommendes smag, eller lydniveauet var for højt, er ikke til at vide, men uanset årsagen er det en provokerende opførsel, som vi ikke under nogen omstændigheder ønsker eller accepterer. Hvis man har problemer med lydniveau eller musikgenren, må man lade være med at deltage i musikarrangementerne.

Vores tilmeldingssystem med brug af medlemsnummer fungerer faktisk også rigtig godt, men det er dog fortsat meget vigtigt, at I, der tilmelder jer et arrangement, ALTID husker at bruge jeres EGET medlemsnummer.

Når vi har udflugter med bus, sætter buskapaciteten grænsen for antallet af deltagere på turene. En del medlemmer kører selv, og dem der gør det, må meget gerne meddele dette til KKE, så den derved ledige plads i bussen kan overtages af en fra ventelisten.

Husk også at melde afbud inden tilmeldingsfristens udløb, og det kikser desværre stadig for nogen. Sygdom er hver mands eje, og det er selvfølgelig i orden, men husk nu at skrive de arrangementer, I tilmelder jer til, ind i kalenderen. 

Nyhedsbreve udsendes ind i mellem, og informationen heri koordineres med den information, der meddeles direkte på hjemmesiden. 

Kontingentet er fortsat 1.200.- kr. årligt, og dækker perioden fra 1. januar til 31. december, selv om det først opkræves i april. Venteliste kontingentet er ligeledes uændret, og udgør 100,- kr. årligt.

Egenbetalingen for vore arrangementer er normalt 100,- kr. kontant. Indtil videre er deltagerbetalingen til arrangementerne sat i bero. 

KKE modtager fortsat et betydeligt tilskud til vores arrangementer fra TJM og Interesseforeningen, hvilket vi er utrolig glade for. Vi håber derfor, vi fortsat de kommende år kan modtage tilskud, selvom vi ikke bidrager så meget med nye kunder, da vi som bekendt er en lukket gruppe. Vi fortæller løbende om de mange fordele ved at være forsikrede i TJM Forsikring, så vi forhåbentlig ad den vej kan bidrage til at øge kendskabet til selskabet.  

Herefter overlod dirigenten beretningen til debat i forsamlingen. 

Gitte Grav spurgte til årsagen til den drastiske formindskelse af formuen.

Dirigenten oplyste, at spørgsmålet vil blive taget op under ”Budget 2024”. 

Da ikke flere ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning. 

3.a Regnskab for 2022

Kassereren aflagde regnskab for 2022.

Kassereren gennemgik de vigtigste punkter i årets regnskab, og henviste til den udsendte årsrapport.

Regnskabet udviser et underskud på godt 615.000 kr., hvilket primært skyldes faldende kontingentindtægter og stigende udgifter til arrangementer m.v. Herudover er foretaget en mindre stigning i honorarerne til bestyrelsen og indgåelse af ny og forbedret aftale på IT-området. 

Da ingen ønskede ordet, blev regnskabet godkendt med overvældende flertal, idet dog 2 medlemmer stemte imod. 

3.b Budgetforslag for 2024.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2024, hvilket er 1.200 kr. årligt for seniorer og aktive, og 100 kr. årligt for medlemmer med reduceret kontingent (ventelistemedlemmer). 

Kassereren gennemgik budgetforslaget for 2024, som afspejler det nuværende aktivitetsniveau med afvikling af det hidtidige antal medlemsarrangementer og mulighed for udbetaling af honorarer, brug af kontormæssig- og IT bistand m.m. Såfremt vi i 2024 gennemfører det hidtidige aktivitetsniveau, kræver det et stigende forbrug af formuen, så budgetforslaget opererer med et forventet underskud på 657.000 kr. i 2024.

Formanden gav herefter den lovede redegørelse over KKEs økonomi, der er blevet presset. Det skyldes først og fremmest det faldende medlemstal, men også rentestigningen og de kraftige kursfald, vi har set det sidste år, har spillet ind. Det betyder, at værdien af vore værdipapirer er skrumpet. Vi har dog et håb om, at kurserne retter sig op til gavn for vores formue. Ikke desto mindre betyder den nuværende situation, at bestyrelsen vil gennemgå vores økonomi, hvor forskellige muligheder er i spil. Umiddelbart kan der blive tale om at sætte kontingentet op, skære ned på antallet af arrangementer og genindføre gebyrer på deltagelse i vore arrangementer. Intet er besluttet endnu, men bestyrelsen er meget opmærksom på udviklingen og melder ud, når og hvis det bliver nødvendigt med tiltag til genopretning af økonomien.  

Da ingen ønskede ordet, blev budgettet taget til efterretning, og forslaget om uændret kontingent vedtaget. 

4. Indkomne forslag.

Ved fristens udløb var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen, hvorfor punktet udgik. 

5. Valg af formand

Formanden Finn Andersen er på valg i lige år, hvorfor punktet udgik. 

6. Valg af bestyrelse.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Thorkild Andersen, Gunnar Petersen, Henning Petersen og Vita Seehuusen. Som tidligere nævnt, ønskede Vita Seehuusen at udtræde af bestyrelsen, medens de øvrige var villige til genvalg.

Til den ledige bestyrelsespost foreslog bestyrelsen Mai-Britt Hedegaard indvalgt. Da der ikke var andre forslag, blev de pågældende valgt med akklamation. 

7. Valg af revision 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kjeld Q. Jensen og Arne Petersen som medlemsvalgt revisorer. Da revisorsuppleant Mai-Britt Hedegaard netop var blevet valgt til bestyrelsen, foreslog bestyrelsen Ib Hansen valgt som revisorsuppleant. 

Da der ikke var andre forslag, blev de pågældende valgt med akklamation.    

Da bestyrelsen, efter generalforsamlingens bemyndigelse sidste år, har besluttet alene at anvende medlemsvalgte revisorer, skal der fremadrettet ikke vælges uafhængig revision. 

8. Eventuelt.

Formanden rettede herefter en stor og dybfølt tak til Vita Seehuusen for hendes mangeårige arbejde i bestyrelsen – først i Seniorklubben og siden i KKEs bestyrelse. Formanden overrakte herefter en gave til Vita som tak for det udførte arbejde.

Forsamlingen kvitterede herfor med et langvarigt stående bifald.

Formanden oplyste, at han har fået nogle forespørgsler på muligheden for at ændre tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen til kl. 11.00 ligesom tidspunktet for de øvrige medlemsmøder. Umiddelbart synes der ikke at være den store stemning for at flytte tidspunktet, men da der var tale om en uformel forespørgsel, vil bestyrelsen overveje det fremtidige tidspunkt.

Ulla Ravn foreslog eventuelt at foretage en meningsmåling blandt medlemmerne.

Da ikke flere ønskede ordet takkede formanden dirigenten for hendes kompetente ledelse af generalforsamlingen. Formanden takkede bestyrelsen for dets arbejde og godt samarbejde, og medlemmerne for deres store opbakning til foreningen.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.30.

 

 

                Ulla Ravn    /                                                                 Jens Ahm

                   Dirigent                                                                       Referent

                     

7. marts 2023

Dagsorden til generalforsamlingen den 16. marts 2023

Punkt 1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår som dirigent Ulla Ravn

Punkt 2. Beretning. 

Foreningens skriftlige beretning og vedtægt kan ses på hjemmesiden

Punkt 3a. Regnskab for 2022

Revideret regnskab medsendt i vedhæftet fil.

Punkt 3b. 

Budgetforslag 2023, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 1.200.- kr. årligt for fuldt medlemskab og 100,- kr. årligt for ventelistemedlemmer.

Punkt 4. Indkomne forslag. 

Ingen forslag

Punkt 5. Valg af formand.  

Formanden vælges i lige år.

Punkt 6. Valg af bestyrelse. 

Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og fire i ulige år. 

På valg i 2023 er: Thorkild Andersen, Gunnar Petersen, Henning Petersen og Vita Seehuusen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Thorkild. Gunnar P. og Henning P.

Vita Seehuusen har valgt at udtræde af bestyrelsen. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Mai-Britt Hedegaard. 

Punkt 7. Valg af revision.

2 medlemsvalgte revisorer og 1 revisorsuppleant, vælges for 1 år ad gangen. 

Bestyrelsen indstiller: Seniormedlem Kjeld Q. Jensen og indkøbschef Arne Pedersen som revisorer og som ny revisorsuppleant Ib Hansen.

Punkt 8. Eventuelt.

Under punktet vil der være et kort indlæg fra TJMs forsikringstillidsmand. 


Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Finn Andersen


19. februar 2023.                                    

Generalforsamling                                                                                                    

                            Københavns Kommunes Embedsmandsforening

 

Hermed indkaldes til Embedsmandsforeningens ordinære generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 15.30 i Odd. Fellow Palæet, Bredgade 28.

Bemærk tid og sted.

 

Alle der ønsker at deltage, bedes af pladshensyn og traktement,

tilmelde sig senest den 8. marts 2023.

 

Tilmeldingen kan alene ske ved at benytte online tilmelding via KKEs hjemmeside.

Nærmere følger nedenfor.

 

Seniorer og arbejdsaktive medlemmer med fuldt medlemskab tilmelder sig under arrangementer og vælger aktiviteten Generalforsamling 16. marts 2023. Seniorer og arbejdsaktive.

 

Ventelistemedlemmer tilmelder sig også under arrangementer og vælger aktiviteten Generalforsamling 16. marts 2023. Venteliste medlemmer. 

 

 hjemmesiden www.kk-e.dk  kan du se tilmeldingsproceduren. Husk du skal bruge dit medlemsnummer, som du har fået i mail med indkaldelsen. Ventelistemedlemmer har ikke stemmeret, og spisning er for egen regning (250.- kr.). Det er derfor vigtigt, at du ved tilmelding sætter flueben i rubrikken deltager i spisning, hvis du ønsker at deltage i den efterfølgende spisning.

Beløbet betales kontant ved indgangen.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal, jævnfør vedtægtens § 10 stk. 5, indsendes skriftligt, og være Embedsmandsforeningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, det vil sige senest den 23. februar 2023. E-mail adresse: kke@kk-e.dk

 

Indkaldelsen kan også ses på foreningens hjemmeside www.kk-e.dk

 

Eventuelle afbud bedes meddelt senest den 8. marts 2023e-mail adresse: 

kke-aktiviteter@kk-e.dk

 

Dagsorden og regnskab udsendes senere.

 

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

Finn Andersen


28. marts 2022.

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag den 17. marts 2022 kl. 15.30 i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 København K.

 

Dagsorden: 

 

1.      Valg af dirigent

 2.      Beretning

3.a    Regnskab for 2021

3.b    Budgetforslag for 2023 herunder fastsættelse af kontingent. 

4.      Indkomne forslag

5.      Valg af formand

6.      Valg af bestyrelse

7.      Valg af revision

8.      Eventuelt    

 

Formanden Finn Andersens Velkomst.

Formanden bød i sin sædvanlige veloplagte stil velkommen til KKEs ordinære generalforsamling, der nu endelig kan holdes uden corona restriktioner og inden udgangen af marts, som foreskrevet i vedtægten. Generalforsamlingen overværes i dag af 135 medlemmer, hvilket er en nedgang i deltagerantallet på 20 i forhold til sidste generalforsamling i oktober. Langt hovedparten af de tilstedeværende medlemmer er forsikret i TJM Forsikring.

Formanden bød endvidere velkommen til Hans-Henrik Appel og Helle Dahl Pedersen fra TJM Forsikring. I forlængelse af ”Eventuelt” vil de fortælle om selskabets forsikringsprodukter. TJM Forsikring, der, ud over er en væsentlig tilskudsgiver til vores arrangementer, er et rigtig godt forsikringsselskab med den største kundetilfredshed i Danmark på flere parametre. Formanden omtalte herefter den efterfølgende middag, der bestod af en tre-rettes menu med tilhørende vine m.v. Formanden afsluttede velkomsten med ønsket om en god, gemytlig og konstruktiv generalforsamling.

 

1. Valg af dirigent.

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Ulla Ravn, der blev valgt med akklamation. Dirigenten erklærede, at generalforsamlingen er i overensstemmelse med foreningens vedtægt.

 

Dirigenten ledede herefter generalforsamlingen.

 

2. Beretning.

Formanden indledte sin beretning med at oplyse, at antallet af bestyrelsesmøder og arrangementer i 2021 i sagens natur har været stærkt begrænset grundet corona situationen. Da den sidste ordinære generalforsamling blev afholdt i oktober, dækker den mundtlige beretning alene de sidste fem måneder af foreningsåret. Den mundtlige beretning er primært en uddybning af den skriftlige beretning, der kan ses på KKEs hjemmeside. 

Efter generalforsamlingen den 7. oktober 2021 konstituerede bestyrelsen sig med næstformand Leif Groth, kasserer Inge-Lise Bækmand, koordinator for aktivitetsudvalget Gunnar Petersen, sekretær Jens Ahm og bestyrelsesmedlemmer Thorkild Andersen, Vita Seehuusen og Henning Petersen. Formanden Finn Andersen er valgt direkte på generalforsamlingen.

Gunnel Arnesen, som er vores fantastiske administrative hjælp på kontoret, fortsætter heldigvis også.

Vi har et rigtig godt forhold til vores værtsfolk i SAFU, som også sætter stor pris på Gunnel, og vel nærmest betragter hende som en ekstra arbejdskraft i deres sekretariat. 

Vi bor godt og billigt i Niels Hemmingsens Gade 20 B. Vi bor til leje hos SAFU, og der er ikke nogen ændringer i lejevilkårene. 

Som nævnt før, har mødeaktiviteten været påvirket af situationen, da vi kun har holdt 5 bestyrelsesmøder i foreningsåret. Til gengæld har vi haft en livlig mail og telefon kommunikation i perioden omkring beslutninger om generalforsamlingen og arrangementer i øvrigt.

Medlemstallet er fortsat faldende, men det er jo en forventelig udvikling, da vi jo er en lukket forening, der ikke tager nye medlemmer ind. Vores fødekæde er ventelistemedlemmerne og de arbejdsaktive. Det er derfor vigtigt, at man meddeler os, når I går på pension.

Hvis der er information, I umiddelbart savner, så besøg vores hjemmeside: www.kk-e.dk, hvor mange informationer er samlet – også fra vores samarbejdspartnere. Hjemmesiden bliver løbende udviklet, så den til stadighed er up to date. Henning Petersen er vores webmaster, og gør et stort arbejde med at sikre, at hjemmesiden altid er opdateret med aktuel information. 

Vores tilmeldingssystem med brug af medlemsnummer fungerer faktisk også rigtig godt. Det er dog fortsat meget vigtigt, at I, der tilmelder jer et arrangement, ALTID husker at bruge jeres EGET medlemsnummer.

Det sker desværre fortsat af og til, at nogen har tilmeldt sig på et forkert medlemsnummer, og IKKE har tjekket, om de har fået en mailkvittering på, at de er tilmeldt. Hvis man ikke får en mailkvittering inden for få minutter, så er man ikke tilmeldt, og en anden stakkels person får så en tilmeldingskvittering, og det er jo ikke sikkert, at pågældende ser det eller først for sent opdager det og reagerer. Så står vi med en person, der siger, jeg har tilmeldt mig, men vi kan ikke se det. Og så er h…….. jo løs, for så er der jo ikke plads, hvis den person, der fejlagtigt er tilmeldt, dukker op. Vi kan ikke se, hvem der har glemt at reagere på manglende kvitteringsmail. Mailkvittering sendes til medlemsnummeret, og man kan se det straks man tilmelder sig. Retfærdigvis skal det siges, at der heldigvis er sket en væsentlig bedring i tilmeldingsprocedurerne, så vi oplever få fejl og misforståelser, men vær fortsat opmærksom på, at I modtager kvittering for tilmeldingen.

Hvis I fejlagtigt modtager en kvittering, og ikke selv har tilmeldt jer, så meddel det til kontoret.

Afbud skal altid meddeles inden tilmeldingsfristens udløb, og det kikser desværre stadig for nogen. Sygdom er hver mands eje, og det er selvfølgelig i orden, men husk nu at skrive de arrangementer, I tilmelder jer til, ind i kalenderen. 

Nyhedsbreve udsendes ind i mellem, og informationen heri koordineres med den information, der meddeles direkte på hjemmesiden. 

Kontingentet er fortsat 1.200.- kr. årligt, og dækker perioden fra 1. januar til 31. december, selv om det først opkræves i april. Venteliste kontingentet er ligeledes uændret, og udgør 100,- kr. årligt.

Egenbetalingen for vore arrangementer er normalt 100,- kr. kontant. Indtil videre er deltagerbetalingen til arrangementerne sat i bero. Formanden forventede, at afskaffelsen af deltagerbetaling vil være permanent. 

 

KKE modtager fortsat et betydeligt tilskud til vores arrangementer fra TJM og Interesseforeningen, hvilket vi er utrolig glade for. Vi håber derfor, vi fortsat de kommende år kan modtage tilskud, selvom vi ikke bidrager så meget med nye kunder, da vi som bekendt er en lukket gruppe. Vi fortæller løbende om de mange fordele ved at være forsikrede i TJM Forsikring, så vi forhåbentlig den vej kan bidrage til at øge kendskabet til selskabet. 

 

Herefter overlod dirigenten beretningen til debat i forsamlingen.

 

Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning.

 

3.a Regnskab for 2021

Kassereren aflagde regnskab for 2021.

Kassereren gennemgik de vigtigste punkter i årets regnskab, og henviste til den udsendte årsrapport. 

Regnskabet udviser et underskud på godt 362.000 kr., hvilket primært skyldes faldende kontingentindtægter, og aktieudbytte m.v. 

 

Da ingen ønskede ordet, blev regnskabet godkendt enstemmigt.

 

3.b Budgetforslag for 2022.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2023, hvilket er 1.200 kr. årligt for seniorer og aktive, og 100 kr. årligt for medlemmer med reduceret kontingent (ventelistemedlemmer).

 

Kassereren gennemgik budgetforslaget for 2023, som afspejler aktivitetsniveauet med afvikling af det normale antal medlemsarrangementer og mulighed for udbetaling af honorarer, brug af kontormæssig- og IT bistand m.m. Da vi i 2023 forventer normalt aktivitetsniveau, forventer vi også et stigende forbrug af formuen, så budgetforslaget opererer med et forventet underskud på 429.500 kr. i 2023.

 

Da ingen ønskede ordet, blev budgettet taget til efterretning, og forslaget om uændret kontingent vedtaget.

 

4. Indkomne forslag.

Ved fristens udløb var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen, hvorfor punktet udgik.

 

5. Valg af formand

Formanden Finn Andersen var på valg, og blev genvalgt med akklamation. 

 

6. Valg af bestyrelse.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Jens Ahm, Leif Groth og Inge-Lise Bækmand. Alle var villige til genvalg.

Da der ikke var andre forslag, blev de pågældende valgt med akklamation.

 

7. Valg af revision 

 

Dirigenten opdelte forslaget i 2 dele.

 

  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af seniormedlem Kjeld Q. Jensen og indkøbschef Arne Petersen som medlemsvalgt revisorer og seniormedlem Mai-Britt Hedegaard som revisorsuppleant. De blev valgt.

    

     2.  Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernest & Young som uafhængig revision.

 

Formanden indledte dette punkt med at konstatere, at foreningens vedtægt ikke stiller krav om ekstern revision.

 

Den eksterne revision har været et supplement til vores medlemsvalgte revisorer for at der var et element af uvildighed – en sikkerhed for medlemmerne.

 

Omfanget af vores regnskab, formue - og investeringsforhold og medlemstal er faldende, og den kritiske revision sker primært ved vore egne revisorer. Derfor har vi i bestyrelsen drøftet om der fortsat er behov for den eksterne revision. Vi har i øvrigt aldrig fået nogen revisionspåtegninger.

 

Formanden anmodede herefter om forsamlingens bemyndigelse til eventuelt at ophøre med en uafhængig revision. Baggrunden herfor er dels, at det ikke længere er et lovkrav, at en forening som KKE skal have en uafhængig revision, og dels at honoraret til den eksterne revision er blevet fordoblet de seneste år. Regnskabet er nu af en sådan størrelse og beskaffenhed, at det vurderes, at revisionen på fuldt betryggende vis alene kan udføres af de medlemsvalgte revisorer. Forinden bestyrelsen træffer den endelige beslutning, skal denne drøftes med de medlemsvalgte revisorer.

Generalforsamlingen gav enstemmigt bestyrelsen den ønskede bemyndigelse.

 

8. Eventuelt.

Hans-Henrik Appel fra TJM Forsikring orienterede herefter om forsikringsselskabets produkter. Efter indlægget rettede formanden en tak for oplægget, og det gode samarbejde mellem TJM Forsikring og KKE.

Da ikke flere ønskede ordet takkede formanden dirigenten for hendes kompetente ledelse af generalforsamlingen. Formanden takkede bestyrelsen for dets arbejde og godt samarbejde, og medlemmerne for deres store opbakning til foreningen.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.40.

 

 

 

                Ulla Ravn    /                                                                 Jens Ahm

                Dirigent                                                                          Sekretær.