Generalforsamling

28. marts 2022.

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag den 17. marts 2022 kl. 15.30 i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 København K.

 

Dagsorden: 

 

1.      Valg af dirigent

 2.      Beretning

3.a    Regnskab for 2021

3.b    Budgetforslag for 2023 herunder fastsættelse af kontingent. 

4.      Indkomne forslag

5.      Valg af formand

6.      Valg af bestyrelse

7.      Valg af revision

8.      Eventuelt    

 

Formanden Finn Andersens Velkomst.

Formanden bød i sin sædvanlige veloplagte stil velkommen til KKEs ordinære generalforsamling, der nu endelig kan holdes uden corona restriktioner og inden udgangen af marts, som foreskrevet i vedtægten. Generalforsamlingen overværes i dag af 135 medlemmer, hvilket er en nedgang i deltagerantallet på 20 i forhold til sidste generalforsamling i oktober. Langt hovedparten af de tilstedeværende medlemmer er forsikret i TJM Forsikring.

Formanden bød endvidere velkommen til Hans-Henrik Appel og Helle Dahl Pedersen fra TJM Forsikring. I forlængelse af ”Eventuelt” vil de fortælle om selskabets forsikringsprodukter. TJM Forsikring, der, ud over er en væsentlig tilskudsgiver til vores arrangementer, er et rigtig godt forsikringsselskab med den største kundetilfredshed i Danmark på flere parametre. Formanden omtalte herefter den efterfølgende middag, der bestod af en tre-rettes menu med tilhørende vine m.v. Formanden afsluttede velkomsten med ønsket om en god, gemytlig og konstruktiv generalforsamling.

 

1. Valg af dirigent.

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Ulla Ravn, der blev valgt med akklamation. Dirigenten erklærede, at generalforsamlingen er i overensstemmelse med foreningens vedtægt.

 

Dirigenten ledede herefter generalforsamlingen.

 

2. Beretning.

Formanden indledte sin beretning med at oplyse, at antallet af bestyrelsesmøder og arrangementer i 2021 i sagens natur har været stærkt begrænset grundet corona situationen. Da den sidste ordinære generalforsamling blev afholdt i oktober, dækker den mundtlige beretning alene de sidste fem måneder af foreningsåret. Den mundtlige beretning er primært en uddybning af den skriftlige beretning, der kan ses på KKEs hjemmeside. 

Efter generalforsamlingen den 7. oktober 2021 konstituerede bestyrelsen sig med næstformand Leif Groth, kasserer Inge-Lise Bækmand, koordinator for aktivitetsudvalget Gunnar Petersen, sekretær Jens Ahm og bestyrelsesmedlemmer Thorkild Andersen, Vita Seehuusen og Henning Petersen. Formanden Finn Andersen er valgt direkte på generalforsamlingen.

Gunnel Arnesen, som er vores fantastiske administrative hjælp på kontoret, fortsætter heldigvis også.

Vi har et rigtig godt forhold til vores værtsfolk i SAFU, som også sætter stor pris på Gunnel, og vel nærmest betragter hende som en ekstra arbejdskraft i deres sekretariat. 

Vi bor godt og billigt i Niels Hemmingsens Gade 20 B. Vi bor til leje hos SAFU, og der er ikke nogen ændringer i lejevilkårene. 

Som nævnt før, har mødeaktiviteten været påvirket af situationen, da vi kun har holdt 5 bestyrelsesmøder i foreningsåret. Til gengæld har vi haft en livlig mail og telefon kommunikation i perioden omkring beslutninger om generalforsamlingen og arrangementer i øvrigt.

Medlemstallet er fortsat faldende, men det er jo en forventelig udvikling, da vi jo er en lukket forening, der ikke tager nye medlemmer ind. Vores fødekæde er ventelistemedlemmerne og de arbejdsaktive. Det er derfor vigtigt, at man meddeler os, når I går på pension.

Hvis der er information, I umiddelbart savner, så besøg vores hjemmeside: www.kk-e.dk, hvor mange informationer er samlet – også fra vores samarbejdspartnere. Hjemmesiden bliver løbende udviklet, så den til stadighed er up to date. Henning Petersen er vores webmaster, og gør et stort arbejde med at sikre, at hjemmesiden altid er opdateret med aktuel information. 

Vores tilmeldingssystem med brug af medlemsnummer fungerer faktisk også rigtig godt. Det er dog fortsat meget vigtigt, at I, der tilmelder jer et arrangement, ALTID husker at bruge jeres EGET medlemsnummer.

Det sker desværre fortsat af og til, at nogen har tilmeldt sig på et forkert medlemsnummer, og IKKE har tjekket, om de har fået en mailkvittering på, at de er tilmeldt. Hvis man ikke får en mailkvittering inden for få minutter, så er man ikke tilmeldt, og en anden stakkels person får så en tilmeldingskvittering, og det er jo ikke sikkert, at pågældende ser det eller først for sent opdager det og reagerer. Så står vi med en person, der siger, jeg har tilmeldt mig, men vi kan ikke se det. Og så er h…….. jo løs, for så er der jo ikke plads, hvis den person, der fejlagtigt er tilmeldt, dukker op. Vi kan ikke se, hvem der har glemt at reagere på manglende kvitteringsmail. Mailkvittering sendes til medlemsnummeret, og man kan se det straks man tilmelder sig. Retfærdigvis skal det siges, at der heldigvis er sket en væsentlig bedring i tilmeldingsprocedurerne, så vi oplever få fejl og misforståelser, men vær fortsat opmærksom på, at I modtager kvittering for tilmeldingen.

Hvis I fejlagtigt modtager en kvittering, og ikke selv har tilmeldt jer, så meddel det til kontoret.

Afbud skal altid meddeles inden tilmeldingsfristens udløb, og det kikser desværre stadig for nogen. Sygdom er hver mands eje, og det er selvfølgelig i orden, men husk nu at skrive de arrangementer, I tilmelder jer til, ind i kalenderen. 

Nyhedsbreve udsendes ind i mellem, og informationen heri koordineres med den information, der meddeles direkte på hjemmesiden. 

Kontingentet er fortsat 1.200.- kr. årligt, og dækker perioden fra 1. januar til 31. december, selv om det først opkræves i april. Venteliste kontingentet er ligeledes uændret, og udgør 100,- kr. årligt.

Egenbetalingen for vore arrangementer er normalt 100,- kr. kontant. Indtil videre er deltagerbetalingen til arrangementerne sat i bero. Formanden forventede, at afskaffelsen af deltagerbetaling vil være permanent. 

 

KKE modtager fortsat et betydeligt tilskud til vores arrangementer fra TJM og Interesseforeningen, hvilket vi er utrolig glade for. Vi håber derfor, vi fortsat de kommende år kan modtage tilskud, selvom vi ikke bidrager så meget med nye kunder, da vi som bekendt er en lukket gruppe. Vi fortæller løbende om de mange fordele ved at være forsikrede i TJM Forsikring, så vi forhåbentlig den vej kan bidrage til at øge kendskabet til selskabet. 

 

Herefter overlod dirigenten beretningen til debat i forsamlingen.

 

Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning.

 

3.a Regnskab for 2021

Kassereren aflagde regnskab for 2021.

Kassereren gennemgik de vigtigste punkter i årets regnskab, og henviste til den udsendte årsrapport. 

Regnskabet udviser et underskud på godt 362.000 kr., hvilket primært skyldes faldende kontingentindtægter, og aktieudbytte m.v. 

 

Da ingen ønskede ordet, blev regnskabet godkendt enstemmigt.

 

3.b Budgetforslag for 2022.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2023, hvilket er 1.200 kr. årligt for seniorer og aktive, og 100 kr. årligt for medlemmer med reduceret kontingent (ventelistemedlemmer).

 

Kassereren gennemgik budgetforslaget for 2023, som afspejler aktivitetsniveauet med afvikling af det normale antal medlemsarrangementer og mulighed for udbetaling af honorarer, brug af kontormæssig- og IT bistand m.m. Da vi i 2023 forventer normalt aktivitetsniveau, forventer vi også et stigende forbrug af formuen, så budgetforslaget opererer med et forventet underskud på 429.500 kr. i 2023.

 

Da ingen ønskede ordet, blev budgettet taget til efterretning, og forslaget om uændret kontingent vedtaget.

 

4. Indkomne forslag.

Ved fristens udløb var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen, hvorfor punktet udgik.

 

5. Valg af formand

Formanden Finn Andersen var på valg, og blev genvalgt med akklamation. 

 

6. Valg af bestyrelse.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Jens Ahm, Leif Groth og Inge-Lise Bækmand. Alle var villige til genvalg.

Da der ikke var andre forslag, blev de pågældende valgt med akklamation.

 

7. Valg af revision 

 

Dirigenten opdelte forslaget i 2 dele.

 

  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af seniormedlem Kjeld Q. Jensen og indkøbschef Arne Petersen som medlemsvalgt revisorer og seniormedlem Mai-Britt Hedegaard som revisorsuppleant. De blev valgt.

    

     2.  Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernest & Young som uafhængig revision.

 

Formanden indledte dette punkt med at konstatere, at foreningens vedtægt ikke stiller krav om ekstern revision.

 

Den eksterne revision har været et supplement til vores medlemsvalgte revisorer for at der var et element af uvildighed – en sikkerhed for medlemmerne.

 

Omfanget af vores regnskab, formue - og investeringsforhold og medlemstal er faldende, og den kritiske revision sker primært ved vore egne revisorer. Derfor har vi i bestyrelsen drøftet om der fortsat er behov for den eksterne revision. Vi har i øvrigt aldrig fået nogen revisionspåtegninger.

 

Formanden anmodede herefter om forsamlingens bemyndigelse til eventuelt at ophøre med en uafhængig revision. Baggrunden herfor er dels, at det ikke længere er et lovkrav, at en forening som KKE skal have en uafhængig revision, og dels at honoraret til den eksterne revision er blevet fordoblet de seneste år. Regnskabet er nu af en sådan størrelse og beskaffenhed, at det vurderes, at revisionen på fuldt betryggende vis alene kan udføres af de medlemsvalgte revisorer. Forinden bestyrelsen træffer den endelige beslutning, skal denne drøftes med de medlemsvalgte revisorer.

Generalforsamlingen gav enstemmigt bestyrelsen den ønskede bemyndigelse.

 

8. Eventuelt.

Hans-Henrik Appel fra TJM Forsikring orienterede herefter om forsikringsselskabets produkter. Efter indlægget rettede formanden en tak for oplægget, og det gode samarbejde mellem TJM Forsikring og KKE.

Da ikke flere ønskede ordet takkede formanden dirigenten for hendes kompetente ledelse af generalforsamlingen. Formanden takkede bestyrelsen for dets arbejde og godt samarbejde, og medlemmerne for deres store opbakning til foreningen.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.40.

 

 

 

                Ulla Ravn    /                                                                 Jens Ahm

                Dirigent                                                                          Sekretær.  


                                                       15. februar 2022 

Generalforsamling                                                                                                    

                            Københavns Kommunes Embedsmandsforening

 

Hermed indkaldes til Embedsmandsforeningens ordinære generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 15.30 i Odd Fellow Palæet,  Bredgade 28. Bemærk tid og sted.

 

Alle, der ønsker at deltage, bedes af pladshensyn og traktement,

tilmelde sig senest den 9. marts 2022

 

Tilmeldingen kan alene ske ved at benytte online tilmelding via KKEs hjemmeside www.kk-e.dk

Nærmere følger nedenfor.

 

Seniorer og arbejdsaktive medlemmer med fuldt medlemskab tilmelder sig via hjemmesiden under arrangementer og vælger aktiviteten Generalforsamling 17. marts 2022. Seniorer og arbejdsaktive. På hjemmesiden www.kk-e.dk  kan du se tilmeldingsproceduren.

 

Ventelistemedlemmer tilmelder sig også via hjemmesiden under arrangementer og vælger aktiviteten Generalforsamling 17. marts 2022. Venteliste medlemmer.  hjemmesiden

www.kk-e.dk  kan du se tilmeldingsproceduren. Husk du skal bruge dit medlemsnummer, som du har fået i mail med indkaldelsen. Ventelistemedlemmer har ikke stemmeret, og spisning

er for egen regning (250.- kr.). Det er derfor vigtigt, at du ved tilmelding sætter flueben i rubrikken deltager i spisning, hvis du ønsker at deltage i den efterfølgende spisning.

Beløbet betales kontant ved indgangen.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jævnfør vedtægtens § 10 stk. 5, indsendes skriftligt, og være Embedsmandsforeningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, det vil sige senest den 24. februar 2022. E- mail adresse: kke@kk-e.dk 


Eventuelle afbud bedes meddelt senest den 9. marts 2022e-mail adresse: 

kke-aktiviteter@kk-e.dk

 

Dagsorden og regnskab udsendes senere.

 

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

Finn Andersen


28. september 2021
Ordinær generalforsamling
Københavns Kommunes Embedsmandsforening

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.30 i ODD FELLOW PALÆET. Bredgade 28, 1260 – København K.   OBS. Adgang fra  kl. 14.45.

 Dagsorden:

 Punkt.1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår som dirigent, Ulla Ravn

 Punkt 2. Beretning. 

Foreningens skriftlige beretning og vedtægt kan ses på hjemmesiden

 Punkt 3a. Regnskab for 2020. 

Revideret regnskab medsendt i vedhæftet fil.

 Punkt 3b. Budgetforslag 2022.

Budgetforslag 2022, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 1.200.- kr. årligt for fuldt medlemskab og 100,- kr. årligt for ventelistemedlemmer.

 Punkt 4. Indkomne forslag..

Forslag til behandling på generalforsamlingen stillet af medlem Preben Jørgensen:

”Generalforsamlingen beslutter, at alle fremtidige arrangementer skal afholdes i dagtimerne, så man kan være tilbage på sin bopæl inden mørkets frembrud”.

Punkt 5. Valg af formand.

(Vælges på lige årstal).

Punkt 6. Valg af bestyrelse

Fire bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 3 i lige år.

På valg i 2021 er: Gunnar Petersen, Vita Seehuusen, Thorkild Andersen, Henning Petersen Alle villige til genvalg.

Punkt 7. Valg af revision.

2 medlemsvalgte revisorer og 1 revisorsuppleant, vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen indstiller: Seniormedlem Kjeld Q. Jensen og indkøbschef Arne Pedersen som revisorer, Mai-Britt Hedegaard som revisorsuppleant til genvalg.

Uafhængig revision: Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernest & Young.

 Punkt 8. Eventuelt.

Under punktet vil der være et kort indlæg om TJM Forsikring.

 På bestyrelsens vegne, 

Finn Andersen

formand

 25. februar 2021

Aflysning /Udsættelse af KKE´s ordinære generalforsamling 18. marts 2021.

Kære Medlemmer

Vi må desværre igen i år aflyse og udsætte vores ordinære generalforsamling. Der udsendes derfor ikke sædvanlig dagsorden nu, men der vil komme ny indkaldelse m.m. når en ny dato engang bliver mulig.

Det er lige et år siden coronaepidemien tog fart, og det har desværre betydet aflysning af en række af vores planlagte arrangementer. Myndighederne har netop meldt ud, at blandt andet, forsamlingsrestriktionerne er forlænget, foreløbig til 5. april 2021.

Det betyder at vi ikke kan afholde vores generalforsamling 18. marts som planlagt. Det er vores håb, at det iværksatte vaccineprogram ,  gode testfaciliteter og forhåbentlig faldende smittetal snart slår igennem, så vi igen kan samles til vores arrangementer. Vi satser på, at det bliver muligt inden sommerferien, men det er vi desværre ikke selv herre over.

Bestyrelsen fastholder det planlagte forårsprogram i optimistisk forhåbning om, at foråret vil hjælpe os på vej til at kunne samles.

Det næste arrangement er planlagt til 26. april – Turen til Sorø og Omegn. Der åbnes for tilmelding d. 8. marts. Det er naturligvis usikkert, om den vil kunne gennemføres, da der først meldes nyt ud fra myndighederne den 5. april.  Vi håber det bedste. Men hvis det forsat ikke vil være muligt at samles, melder vi en aflysning ud lige efter påske.

Pas godt på jer selv og på forhåbentlig snarligt gensyn.

Forårshilsen bestyrelsen

Finn Andersen