Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Københavns kommunes Embedsmandsforening

Københavns kommunes Embedsmandsforenings dataansvar (KKE).

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

KKE er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Københavns kommunes Embedsmandsforening
Niels Hemmingsens Gade 20 B, 1153 København K
Kontaktperson: Formand Finn Andersen
Kontaktperson: Sekretær Jens Ahm
Mail adresse: kke@kk-e.dk Website: www.kk-e.dk
Tlf. 33 21 86 72
CVR: 14 742 115

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger: (ForeningLet)
Almindelige personoplysninger:
 Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, ind- og udmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, medlemskategori (senior- aktiv- og ventelis-temedlem) TJM-medlemskab og aktivitetsdeltagelse.
 Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 CPR – nummer.

2) Oplysninger om øvrige: (udbetaling af løn, honorar, f.eks. til It-support, foredrag mv.).
Almindelige personoplysninger:
 Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 Andre oplysninger i relation til foreningen og bankkontonummer.

Hvor indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
• Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
• Behandling efter lovkrav.
• Behandling med samtykke i særlige tilfælde.

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse, kontingentopkrævning og opfølgning.
 Opfyldelse af lovkrav.
 Administration af din relation til os.
2) Formål med behandling af oplysninger på øvrige:
 Opfyldelse af lovkrav.
 Udbetaling af løn, honorar, godtgørelser og lignende.
 Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne mv.
 Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter.
 Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
 Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med aktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse til relevant organisation. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som lønnet person:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
Øvrige (udbetaling af løn og honorar):

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

 Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og øvrige til statistik og lignende, så længe det har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 Retten til berigtigelse.
 Retten til sletning.
 Retten til begrænsning af behandling.
 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
 Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Privatlivspolitikken er udmeldt sammen med Nyhedsbrev nr. 2/2018.